Homepage
Písmo:   Malé  Střední  Velké  Největší
Domovská stránka / Klimatizace / Něco o klimatizacích

Funkce a použití klimatizace

obr01.jpg

Funkce klimatizace

Klimatizační zařízení podle svého provedení a typu může v místnosti vykonávat tyto funkce:
 • větrání
 • chlazení
 • vytápění
 • zvlhčování vzduchu
 • odvlhčování vzduchu
 • filtraci (ionizaci) vzduchu

Použití klimatizace

Použití klimatizace je typické pro následující prostory:
 • místnosti sloužící k pobytu nebo odpočinku osob: obytné místnosti, sály (koncertní, divadelní, jednací), hotelové pokoje a haly, restaurace, lůžková zařízení v nemocnicích...
 • pracovní místnosti: kanceláře, laboratoře, velíny, lékařské ordinace, operační sály, rozhlasová a televizní studia, soudní síně, prodejny, místnosti s výpočetní a reprodukční technikou
 • výrobní prostory: výrobní místnosti pro zpracování a skladování textilu, tabáku, kožešin, farmaceutik, barev a laků, potravin, květin
 • doprava: motorová vozidla, lodě, vlaky a letadla
Klimatizační zařízení, která mají v pracovních a obytných prostorách především zlepšit klima pro lidi se označují jako komfortní. Používají se v místnostech, ve kterých se teplota může pohybovat od 18 °C do 32 °C. Tato zařízení se požadují například v obchodech, kde příjemné klima prodejních prostor zvyšuje obrat.

Co je úkolem zařízení?
Klimatizačním zařízením pro další výklad budeme rozumět zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti jinam. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení.

Základní zásady:

Montáž jednotky musí provést odborná a proškolená firma!
Velikost zařízení volíme vždy podle stanovené tepelné zátěže.

Pro umístění vnitřní jednotky platí tyto zásady:

obr02-umisteni-vnitrni-jednotky.jpg
 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotka má být umístěna tak, aby nebyly žádné překážky na vstupu a výstupu vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu.
 • Umístění jednotky musí umožňovat vyjmutí filtru směrem dolů.
 • Jednotka musí být nainstalována v místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření (jinak vznikají problémy s přenosem signálu z dálkového ovladače!).
 • Doporučujeme jednotku nainstalovat doprostřed místnosti (stěny).

Pro umístění venkovní jednotky platí tyto zásady:

obr03-umisteni-venkovni-jednotky.jpg
 • Jednotku instalujte v místě, které poskytuje dostatek prostoru kolem jednotky.
 • Jednotku instalujte v místě, které není vystaveno silnému větru.
 • V místě, které je suché a kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
 • Jednotku instalujte v místě, které je schopné unést její tíhu a které umožňuje její vodorovné umístění. Současně by její umístění nemělo zvyšovat hladinu hluku nebo zesilovat případné vibrace (chvění).
 • Umístění jednotky by mělo být zvoleno tak, aby provozní hluk nebo odváděný vzduch z kondenzátoru neobtěžoval sousední uživatele projektu.
 • Pro umístění venkovní jednotky nejsou vhodné prostory, kde hrozí nebezpečí úniku hořlavých plynů.

Maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 5 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
 • 10 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.

Maximální povolená délka potrubím mezi vnitřní a venkovní jednotkou může činit až:

 • 10 m pro chladící výkony 2,0 až 3,6 kW,
 • 15 m pro chladící výkony 5,3 až 9,0 kW.
 • Nástěnné klimatizační jednotky MIDEA jsou napájeny 230 V a každá jednotky musí mít samostatně jištěný elektrický přívod.
 • Při chlazení dochází k odvlhčení vzduchu a na chladiči se sráží voda, která se musí odvést.
 • V režimu chlazení dochází ke vzniku kondenzátu ve vnitřní jednotce, který se musí odvést do odpadu buď samospádem nebo nuceně pomocí čerpadla kondenzátu.
 • V režimu tepelného čerpadla dochází ke srážení vody na výměníku venkovní jednotky a je nutné opět zajistit odvod kondenzátu.

Provozní podmínky klimatizačního systému

Pro správnou činnost klimatizačního systému bez úpravy pro zimní provoz je potřeba zajistit následující podmínky :
- venkovní teplota : 16 až 43 °C
- teplota v místnosti : 17 až 32 °C

POZOR! Relativní vlhkost musí být nižší jak 80%. Nebezpečí kondenzace vodních par na povrchu vnitřní jednotky!!!

- venkovní teplota : -5 až 27 °C
- teplota v místnosti : 0 až 30 °C
- venkovní teplota : 16 až 43 °C
- teplota v místnosti : 17 až 30 °C

Je-li klimatizační systém provozován mimo výše uvedené provozní rozsahy, může dojít k aktivaci některé z ochran nebo k poškození klimatizačního zařízení !!!


Princip chladícího cyklu:

obr04-princip-chladiciho-cyklu.jpg
Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh. Je v principu stejný jako chladicí okruh v domácí chladničce.
 • Ve vnitřní jednotce (ve výparníku), přes kterou proudí cirkulující vzduch z místnosti, dochází k odpařování chladiva (změna skupenství chladiva z kapalného na plynné). Při odpařování dochází k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru - cirkulující vzduch je ochlazen, ale i filtrován.
 • V kompresoru dochází ke stlačení chladiva (zvýší se teplota a tlak chladiva).
 • Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke změně skupenství chladiva (zkapalnění chladiva), při kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno kondenzátorem do okolního, venkovního prostoru.

Tepelné čerpadlo

obr05.jpg
Moderní klimatizační zařízení mohou pracovat i obráceně a to tak, že mohou zaměnit funkci kondenzátoru a chladiče (výparníku). Takovému zařízení říkáme tepelné čerpadlo, protože přečerpává teplo zvenku do místnosti. Zařízení může pracovat i při záporných venkovních teplotách (až do teplot -15 °C venkovního vzduchu) a umožňuje tak teplovzdušně vytápět místnosti. Provozní náklady takového zařízení jsou velice nízké. V porovnání s elektrickým topením nám postačí pro 3 kW tepelného výkonu pouze 1 kW elektrického příkonu.

Obecně platí, že vytápění klasickým tepelným čerpadlem se nemusí vyplatit zejména pro jeho vysokou pořizovací cenu. V případě klimatizace s funkcí tepelného čerpadla je to jinak. Zde jsme si klimatizaci opatřili za účelem chlazení. Její verze jako tepelné čerpadlo je o cca 10 % dražší a tato investice se už vyplatí.

Samotná klimatizace je v provozu přibližně 60 dní v roce a to cca 8 hodin denně. Tepelné čerpadlo může být v provozu nejméně dalších 200 dní v roce a to nepřetržitě. Je třeba porovnat náklady na topení v konkrétním místě, komfort provozu klimatizace - tepelného čerpadla a potom se rozhodnout.

Poslat na e-mail ·  !!! POPTÁVKA !!!  ·  Reference
KLIMACOOL s. r.o., Orlická 318, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 603 413 004, e-mail: info@klimatizace.eu
Redakční systém  Webdesign